Gram Hoshizaki voorwaarden

Hoshizaki garandeert dat bij normaal gebruik in overeenstemming met de bijbehorende gebruikershandleiding de Producten op het tijdstip van levering aan de koper en gedurende een vastgestelde periode vanaf de leveringsdatum (of een andere periode die de partijen eventueel schriftelijk overeengekomen zijn) vrij zullen zijn van gebreken voor wat betreft MATERIAAL en vervaardiging en in wezenlijke mate zullen beantwoorden aan de specificaties van Hoshizaki voor het betreffende Product of, indien van toepassing, andere specificaties waarmee Hoshizaki schriftelijk ingestemd heeft.

8.2 De enige en uitsluitende verplichting van Hoshizaki en het enige en uitsluitende recht van de koper in verband met uit de toepasselijke garantie voortvloeiende aanspraken is beperkt, naar keuze van Hoshizaki, ofwel tot vervanging of reparatie door Hoshizaki (of een door haar aan te wijzen distributeur/dealer of erkende en gekwalificeerde onderhoudsdienst) van een gebrekkig of niet aan de specificaties beantwoordend Product, ofwel tot vergoeding van de aankoopprijs van het Product. Hoshizaki zal een redelijke termijn gegund worden voor reparatie, vervanging of toekenning van een vergoeding. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van Hoshizaki zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is.

8.3 Niettegenstaande het bovenstaande heeft Hoshizaki geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan stroomstoringen of verkeerde aansluiting van het Product op het elektriciteitsnetwerk, verkeerde aansluiting van of defecten aan de watertoevoer of afvoer respectievelijk naar en van het Product, testen onder bijzondere gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de gebruikershandleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installatie of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of verkeerde behandeling, reiniging of onderhoud van het Product, externe koelinstallaties (remote) en gebreken ontstaan door externe koelinstallatie en/of andere technische installaties.

8.4 De expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande geldt rechtstreeks voor de koper en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Hoshizaki van de hand gewezen.

8.5 Met inachtneming van de in Artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van Hoshizaki in verband met gebrekkige of niet aan de specificaties beantwoordende Producten.

Garantietermijnen
Gram : Superior – Eco - Gram Plus, Twin, Midi, Euro, Gastro en Baker line: 3 jaar volledige garantie op onderdelen voorrijkosten en uren. 5 jaar op onderdelen.
Gram Compact, Process, Standard Plus en CF: 2 jaar volledige garantie op onderdelen voorrijkosten en uren.
Gram Marine en export: 2 jaar uitsluitend garantie op onderdelen.
Hoshizaki en Snowflake: 2 jaar volledige garantie op onderdelen voorrijkosten en uren.
Garantie op toegepaste Spareparts is 6 maanden.

Buiten garantie vallen.
Werkzaamheden of aanpassingen zonder akkoord vooraf of niet in opdracht van Hoshizaki, of de gevolgen hiervan. Tarief werkuren en voorrijden vergoeding aan service partners boven door Hoshizaki vastgestelde bedragen. Kernvoeler, lampen en deurrubbers (tevens uren en voorrij in relatie hiermee) Slijtage gevoelige delen als deurrubbers en verkalking van onderdelen. Door derden geleverde onderdelen onder garantie tenzij vooraf schriftelijk akkoord Koudemiddel prijs hoger dan 20% van op dat moment geldende gemiddelde inkoopwaarde. Werkzaamheden aan of aansturing mbt remote installaties. Koudemiddel verbruikt buiten inhoud betreffende Hoshizaki apparatuur. Meerdere voorrijkosten dan noodzakelijk per storing. Werkuren boven naar redelijkheid noodzakelijke om taak uit te voeren. Uren verplichte veiligheidsinstructies voor rekening klant. Kosten verplaatsen apparatuur naar een locatie waar gewerkt kan/ mag worden. Werkuren ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot de uitvoering van de technische werkzaamheden, zoals uitbouwen van het Hoshizaki product. Kosten beveiliging op werklocatie waar dit door de klant gevraagd wordt. Storingen als gevolg van achterstallig onderhoud. Storing als gevolg van ontbreken van aantoonbaar onderhoud vanaf jaar 1 na factuurdatum.

Categorieën

Merken

Andere zoek suggesties

Populaire zoekresultaten